Moje témy

Podpora športu a kultúry – So mnou môžete počítať

Pezinok vždy bol a verím, že i naďalej bude kolískou úspešných športovcov. Preto by malo byť aj v záujme mesta, či už priamo finančne alebo poskytnutím mestských športovísk a telocviční podporovať rozvoj športu i športovcov.

Žiaľ, mesto sa za posledné roky macošsky postavilo k svojim povinnostiam, a to i napriek tomu, že Zákon o športe mu priamo ukladá povinnosti pri podpore masového športovania detí a mládeže.

Ako prvé bude nevyhnutné nastaviť financovanie športu, to znamená pripraviť novú dotačnú schému, ktorá bude založená na jasnom ohodnotení jednotlivých klubov a zabezpečí dostatok financií pre ich činnosť. Vytvoriť systém verejne záväzného a jasne kontrolovaného systému podpory športu, v ktorom sa budú zohľadňovať vopred stanovené kritériá, najmä však úroveň trénerov, členská základňa a športové výsledky jednotlivých subjektov organizovaného športu.

Pre rozvoj športu je dôležité, aby registrované športové kluby mohli vykonávať v prvom rade organizovanú a kvalifikovanú športovú činnosť, a tým mohli poskytovať športové zázemie pre rozvoj pohybových aktivít najmä detí a mládeže. Nemej dôležitá je ale aj organizácia  športových podujatí pre tzv. rekreačných športovcov. Je dôležité poskytnúť možnosť pravidelného ale aj príležitostného rekreačného športovania všetkým občanom mesta. Preto zavedieme transparentný systém pre organizáciu športových podujatí. Organizátori športových podujatí budú presne vedieť, aký príspevok od mesta na ich športovú akciu dostanú. Preferovať budeme v prvom rade športovanie detí a mládeže, ale nezabudneme ani na dospelých a seniorov. Budeme sa snažiť spoluorganizovať športové podujatia pre širokú verejnosť v spolupráci so športovými klubmi pôsobiacimi na území Pezinka. Takto sa mesto stane spoľahlivým partnerom našich športovcov, pričom množstvo a kvalita športových podujatí v meste Pezinok bude stúpať.  ​

Nemenej dôležitá bude spolupráca a najmä komunikácia so športovými zväzmi a s ďalšími záujmovými skupinami v oblasti športu.

Ďalej budem aktívne hľadať riešenia na to, aby aj školské športoviská fungovali ako športoviská pre širokú verejnosť, najmä v poobedných hodinách, cez víkendy a sviatky. Jedným z riešení bude online predajný a rezervačný systém športovísk, aby boli športoviská pre verejnosť čo najviac prístupné a vopred rezervovateľné.

Pre najmenších bude potrebné dobudovať odstránené detské ihriská, ktoré bude mesto ďalej kosiť, spravovať a udržiavať.

Ďalším problémom, ktorý počas uplynulých rokov nebol riešený, je využívanie plavárne a mestského kúpaliska. Začínať sezónu na kúpalisku 1. júla je, vzhľadom na teplé počasie v mesiacoch máj a jún, nelogické a najmä neekonomické. Pri plavárni bude potrebné nastaviť vyhradený čas pre športové kluby tak, aby aj široká verejnosť mohla plaváreň využívať. Jedným z  riešení je posun otváracích hodín od 6,00 hod.

Rovnako dôležito vnímam aj oblasť kultúry.

Hoci situácia v posledných rokoch kultúre nepriala, o to dôležitejšie bude podporiť jej rozvoj. Kultúra je jedným z hlavných znakov národov a je nevyhnutné ju rozvíjať a podporovať, či už finančne alebo vytvorením vhodných podmienok.

Jednou z oblastí, na ktorú sa chcem zamerať je znižovanie investičného dlhu v pezinskom kultúrnom centre.

Zároveň sa budem zasadzovať o zachovanie a podporu tradičných celomestských kultúrnych podujatí, ako sú napríklad Keramické trhy, Festival pouličného divadla, Dychovky v Preši, Vinobranie, Festival Eugena Suchoňa, Pezinský strapec.

Mesto však nesmie zabudnúť ani na kultúrne podujatia, ktoré organizujú naše pezinské školy a škôlky, ďalej Základná umelecká škola a Centrum voľného času, ako aj na kultúrne podujatia, ktoré organizujete Vy, občania nášho mesta, či Vaše občianske združenia.

Budem podporovať a dbať na aktívnu komunikáciu s ministerstvami v rámci získania čo najväčšieho objemu financií na rozvoj kultúry.

Leták k téme

Ostatné témy