Informácie o spracúvaní osobných údajov určené návštevníkom webovej stránky

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je: (JUDr. Roman Mács, Banícka 9, 902 01 Pezinok)
a prostredníctvom tohto dokumentu informuje dotknuté osoby (návštevníkov web stránky)
o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Nasledujúcimi informáciami prevádzkovateľ plní svoju povinnosť podľa čl. 13 NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Pojmy, ktoré dokument používa

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno
priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad titul, meno, priezvisko, pracovná
pozícia, email, telefónne číslo, podpis, podobizeň na kamerovom zázname. Za osobný údaj sa
považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi
alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá
takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky ich spracúvania.

Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe jeho
poverenia.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa
spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. zamestnanci, dodávatelia, odberatelia a pod.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa určitých
kritérií na vymedzený účel, napr. dochádzkový systém a pod.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z
použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou
v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou,
správaním, polohou alebo pohybom.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení počas
prezerania webových stránok. Prevádzkovateľ používa iba nevyhnutné cookies pre zabezpečenie
funkčnosti web stránky bez nutnosti súhlasu návštevníkov stránky a to na základe oprávneného
záujmu v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Účel a právny základ spracúvanie osobných údajov

Pri návšteve web stránky spracúvame osobné údaje pre účely:

 • Vytvorenia komunikačného kanála medzi návštevníkov web stránky a prevádzkovateľom
  prostredníctvom elektronického komunikačné kanála.
 • Zabezpečenia funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spracúvané sú
iba bežné osobné údaje. Prevádzkovateľ nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov.
Prevádzkovateľ nevyužíva osobné údaje na profilovanie ani automatizované rozhodovanie s právnym
účinkom.

Doba spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje návštevníkov webovej stránky maximálne 12 mesiacov.
Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným spôsobom automaticky zlikvidované.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní údajov nám pomáhajú zmluvný partneri, ktorý sú zaviazaný dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov a spracúvajú ich výlučne v našom mene. Sú nimi:

 • Poskytovatelia online služieb pre zabezpečenie hostingu web stránky
 • Poskytovatelia komunikačných služieb (napr. e-mail)
 • Poskytovatelia online aplikácií pre prácu s dokumentami
 • Poskytovatelia právnych, poradenských a vzdelávacích služieb
 • Orgány verejnej správy, ak to určujú príslušné legislatívne predpisy

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú
  spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás,
  opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez
  toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
  odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na
  najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Osobné údaje a ich bezpečnosť

Pre zabezpečenie dôvernosti a integrity osobných údajov a ich ochranu pred neoprávnenými
osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, aplikujeme moderné technické a organizačné
bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patria:

 • Šifrovanie, alebo pseudonymizáciu dát počas komunikácie aj pri ukladaní
 • Overovania schopnosti dodávateľov plniť bezpečnostné požiadavky
 • Riadenie prístupu k osobným údajom na základe princípu „need-to-know“
 • Odstraňovanie zraniteľností a ochranu proti škodlivému kódu (vírusom),
 • Zálohovanie údajov pre zabezpečenie schopnosti ich obnovy

Ako si môžu dotknuté osoby svoje práva uplatniť?

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva emailom na adresu: roman@macs.sk

Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného
mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na
základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace,
pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty prevádzkovateľ
dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania
lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná,
pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.
Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby
zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môže za jej vybavenie žiadať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať.

Kontakt

Roman Mács

Banícka 9, 902 01 Pezinok

roman@macs.sk